DIN A4 Zeitung 4/1-farbig

Zeitung DIN A4 8-seitig

Zeitung DIN A4 8-seitig

(207 x 297 mm)
8-seitig | 4/1-farbig

Zeitung DIN A4 12-seitig

Zeitung DIN A4 12-seitig

(207 x 297 mm)
12-seitig | 4/1-farbig

Zeitung DIN A4 16-seitig

Zeitung DIN A4 16-seitig

(207 x 297 mm)
16-seitig | 4/1-farbig

Zeitung DIN A4 20-seitig

Zeitung DIN A4 20-seitig

(207 x 297 mm)
20-seitig | 4/1-farbig

Zeitung DIN A4 24-seitig

Zeitung DIN A4 24-seitig

(207 x 297 mm)
24-seitig | 4/1-farbig

Zeitung DIN A4 28-seitig

Zeitung DIN A4 28-seitig

(207 x 297 mm)
28-seitig | 4/1-farbig

Zeitung DIN A4 32-seitig

Zeitung DIN A4 32-seitig

(207 x 297 mm)
32-seitig | 4/1-farbig

Zeitung DIN A4 36-seitig

Zeitung DIN A4 36-seitig

(207 x 297 mm)
36-seitig | 4/1-farbig

Zeitung DIN A4 40-seitig

Zeitung DIN A4 40-seitig

(207 x 297 mm)
40-seitig | 4/1-farbig

Zeitung DIN A4 44-seitig

Zeitung DIN A4 44-seitig

(207 x 297 mm)
44-seitig | 4/1-farbig

Zeitung DIN A4 48-seitig

Zeitung DIN A4 48-seitig

(207 x 297 mm)
48-seitig | 4/1-farbig

Zeitung DIN A4 52-seitig

Zeitung DIN A4 52-seitig

(207 x 297 mm)
52-seitig | 4/1-farbig

Zeitung DIN A4 56-seitig

Zeitung DIN A4 56-seitig

(207 x 297 mm)
56-seitig | 4/1-farbig

Zeitung DIN A4 60-seitig

Zeitung DIN A4 60-seitig

(207 x 297 mm)
60-seitig | 4/1-farbig

Zeitung DIN A4 64-seitig

Zeitung DIN A4 64-seitig

(207 x 297 mm)
64-seitig | 4/1-farbig

Zeitung DIN A4 68-seitig

Zeitung DIN A4 68-seitig

(207 x 297 mm)
68-seitig | 4/1-farbig

Zeitung DIN A4 72-seitig

Zeitung DIN A4 72-seitig

(207 x 297 mm)
72-seitig | 4/1-farbig

Zeitung DIN A4 76-seitig

Zeitung DIN A4 76-seitig

(207 x 297 mm)
76-seitig | 4/1-farbig

Zeitung DIN A4 80-seitig

Zeitung DIN A4 80-seitig

(207 x 297 mm)
80-seitig | 4/1-farbig
DIN A4 Zeitungen, Außenteil 4/4-farbig (farbiger druck), Innenteil 1/1-farbig (schwarz/weiß)